0372-940 052
0371-601 898
office@groupinvestconsulting.com
Servicii
1. Servicii de consultanta in vederea implementarii de proiecte cofinantate din Fonduri Europene, prin programele cu finantare oferite de Fondurile Structurale si de Coeziune:
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice -
POS CCE;
Programul Operational Regional - POR;
Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR:
Programul Operational pentru Pescuit - POP;
Programul Operational Dezvoltarea Capatitatii Administrative - PO DCA;
Programele Operationale de Cooperare Transfrontaliera;
       In functie de nevoile exprimate de clienti si de problemele specifice identificate de consultantii nostri, verificam posibilitatea demararii unui proiect care sa fie cofinantat din Fonduri Europene, prin intermediul acestor Programe de finantare, puse la dispozitia statului roman si implicit a cetatenilor romani de catre Uniunea Europeana.

       Consultantii nostri identifica sursele de finantare adecvate nevoilor clientilor, le ofera acestora informatii actualizate referitoare la programele de finantare disponibile si ofera consultanta specializata in toate etapele derularii proiectelor, din faza de incadrare a nevoii clientului pe programul de finantare potrivit, pana la verificarea eligibilitatii, scrierea efectiva a proiectului, implementarea si incheierea cu succes a acestuia
- Informarea si consilierea clientilor privind oportunitatile de finantare din surse europene sau fonduri guvernamentale,
adaptate profilului lor;
- Verificarea conformitatii administrative a clientului;
- Verificarea eligibilitatii ideii de finantare in conformitate cu obiectivele, activitatile si tipurile de costuri prevazute in
ghidul de finantare;
- Consultanta privind posibilitatile de asigurare a co-finantarii;
- Elaborarea Cererii de finantare, a rezumatului, a memoriului justificativ si a altor anexe prevazute in pachetul de
finantare;
- Elaborarea documentatiilor tehnico-economice: studii de fezabilitate, documentatii de avizare a lucrarilor de
interventii, inclusiv analize cost-beneficiu, conform legislatiei in vigoare si prevederilor Ghidului Solicitantului;
- Elaborarea studiilor de piata, a planurilor de afaceri, a planurilor de marketing, a strategiilor de dezvoltare locala;
- Pregatirea documentatiei necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor in vederea depunerii proiectului.
Servicii oferite in etapa de elaborare a proiectelor:

- Consultanta oferita beneficiarilor pentru elaborarea eventualelor clarificari solicitate de organismele intermediare si
autoritatile de management;
- Servicii oferite in faza de implementare a proiectelor:
- Training pentru echipa de proiect in vederea utilizarii eficiente a instrumentelor manageriale pentru implementarea
proiectului;
- Consultanta de specialitate in organizarea procedurilor de achizitie publica;
- Elaborarea rapoartelor de progres si a raportului final;
- Consultanta in domeniul managementului financiar al proiectului (cash-flow, intocmirea cererilor de rambursare);
- Asistenta in coordonarea echipei desemnate pentru implementarea proiectului;
- Asistenta in asigurarea masurilor adecvate de publicitate conform reglementarilor europene;
- Asistenta oferita beneficiarilor pe tot parcursul derularii proiectului in vederea depasirii cu succes a dificultatilor
intampinate in implementarea activitatilor proiectului.
Servicii oferite in faza de precontractare (evaluarea proiectului depus), premergatoare semnarii contractelor de finantare:
2. Servicii de consultanta in domeniul dezvoltarii resurselor umane:
Recrutarea si selectia personalului
Restructurarea resurselor umane la nivelul serviciului - departamentului - organizatiei
Realizare instrumente de lucru personalizate, destinate Departamentului de Resurse Umane
Elaborare proceduri de lucru: ROF, ROI, fise de post, regulamente interne.
Analiza nevoilor de formare
Propunere de cursuri de perfectionare
Evaluarea personalului
Formarea si dezvoltare echipelor de lucru
Motivarea personalului
3. Servicii de consultanta in vederea planificarii si dezvoltarii la nivel institutional si pe plan local:
Analiza capacitatii institutionale
Monitorizarea, evaluarea si masurarea performantei la nivel institutional
Elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel institutional
Elaborarea de studii si cercetari in vederea cresterii eficientei si eficacitatii institutionale
Formulare indicatori de performanta
Realizarea de analize cost - beneficiu
Elaborare strategii de dezvoltare locala
5. Obtinere autorizatii necesare punere in functiune unitati producere energie  verde - micro hidrocentrale, parcuri fotovoltaice si parcuri eoliene
6. Consultanta pentru investitii
Experienta in acest domeniu - 8 ani
4.1. Consultanta de specialitate
- Identificare si evaluare potential hidroenergetic al unui curs de apa/bazin hidrografic
- Studiu de oportunitate /prefezabilitate, cuprinzand studiul energetic, solutii tehnice de amenajare si echipare, analiza variantelor pentru proiectare,analiza cost-beneficiu, temele pentru studiile de specialitate, inclusiv pentru proiectare
- Evaluare proiecte tehnice intocmite de terti
- Optimizarea exploatarii comerciale a unor amenajari existente
-Solutii si programe de retehnologizare pentru amenajari existente
4.2. Asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor investitionale tip SRE pentru procesul de avizare si autorizare si pentru procesul de contractare a produselor si serviciilor necesare implementarii proiectului investitional
4.3. Management integral de proiect in toate fazele de dezvoltare (initiere, pregatire - avizare, implementare - executie, receptie si pregatire pentru exploatare comerciala)
7. Organizare cursuri de formare profesionala acreditate ANC.
7.2 Cursuri de calificare:Ospatar/Chelner/Vanzator in unitati alimentare, Lucrator in comert,Tehnician Cadastru Funciar Topograf,Legator, Tipograf flexograf,Operator calculator-introducere si validare date,  Agent de securitate,Patiser,  Brutar-patiser-preparate produse fainoase, Barman,Bucatar; Zidar,pietrar,tencuitor; Sudor,Lucrator in tamplarie, Frizer-coafor-manichiura-pedichiura, Baby sitter, Ingrijitor batrani la domiciliu,Asistent al persoanelor cu handicap grav, Agent de curatenie, Lucrator in silvicultura, Lucrator in cultura plantelor, Pomicultor,Viticultor,Apicultor,Lucrator in cresterea animalelor.
7.3 Cursuri de specializare: Inspector SSM 40 ore, Specialist in managementul deseurilor        
4. Elaborare documentatie achizitii unitati producere energie verde - micro hidrocentrale, parcuri fotovoltaice si parcuri eolieneServicii oferite in domeniul surselor regenarabile de energie, in special tehnologia hidroenergetica:
7.1 Cursuri de perfectionare: Manager  Proiect, Formator,Controlor Financiar,Inspector Resurse Umane, Evaluator proiect,Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune,Expert  Achizitii Publice,Inspector SSM,Instructor Preparator Formare ,Cadru Tehnic PSI.